Cartea:   » »

Cărți

Rugaciunile ce se citesc dupa patruzeci de zile femeii care a nascut

Rugăciunile ce se citesc după patruzeci de zile femeii care a născut

Iar când se împlinesc 40 de zile, se aduce pruncul în biserică, ca să se îmbisericească, adică să facă început intrării în Biserică. El este adus de maica sa, fiind curăţită, şi fiind de faţă şi naşul cel ce l‑a botezat.

Iar preotul începe, zicând:

Binecuvântat este Dumnezeul nostru…, Sfinte Dumnezeule…, Preasfântă Treime…, Tatăl nostru…, Că a Ta este împărăţia… Apoi troparul zilei; iar de vei vrea, zi şi troparul şi condacul, care sunt arătate la paginile 12‑13.

Apoi: Slavă… Şi acum…

Doamne, cu rugăciunile tuturor sfinţilor şi ale Născătoarei de Dumnezeu, pacea Ta dă‑ne‑o nouă şi ne miluieşte pe noi ca un îndurat.

Şi plecându‑şi mama capul împreună cu pruncul, face preotul semnul Sfintei Cruci peste ei şi, punând epitrahilul pe capul ei, zice această

 

Rugăciune

Domnului să ne rugăm.

(letrină două rânduri) Doamne Dumnezeule, Atotţiitorule, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, Care cu cuvântul Tău toată firea cea cuvântătoare şi cea necuvântătoare ai zidit şi toate din nefiinţă în fiinţă le‑ai adus, Ţie ne rugăm şi pe Tine Te chemăm, pe roaba Ta aceasta (N), pe care ai mântuit‑o cu voia Ta, curăţeşte‑o de tot păcatul şi de toată întinăciunea, ca, venind în biserica Ta cea sfântă, să se învrednicească fără de osândă a se împărtăşi cu Sfintele Tale Taine. Că bun şi iubitor de oameni Dumnezeu eşti şi Ţie slavă înălţăm, Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Preotul: Pace tuturor. Capetele voastre Domnului să le plecaţi.

Rugăciune pentru mama pruncului

(letrină două rânduri) Doamne Dumnezeul nostru, Care ai venit în lume pentru mântuirea neamului omenesc, vino şi la roaba Ta aceasta (N) şi o învredniceşte pe ea, pentru rugăciunile cinstitei preoţimi, să se adăpostească în sfântă sobornicească biserica Ta şi să intre în casa slavei Tale. Şi o învredniceşte să se împărtăşească cu cinstitul Trup şi scumpul Sânge al Hristosului Tău. Spală‑i întinăciunea trupului şi necurăţia sufletului, la plinirea acestor patruzeci de zile, ca, învrednicindu‑se a intra în biserica Ta cea sfântă, să slăvească împreună cu noi preasfânt numele Tău, al Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Trebuie a şti că de va fi murit pruncul, aici se face sfârşitul.

Iar de trăieşte pruncul, citeşte şi aceste rugăciuni ale pruncului, punând mâna pe capul lui.

 

Rugăciune pentru prunc

(letrină două rânduri) Şi pe acest prunc născut dintr‑însa binecuvintează‑l, creşte‑l, sfinteşte‑l, înţelepţeşte‑l, fă‑l întreg la minte şi cu bună pricepere. Că Tu l‑ai adus pe acesta şi i‑ai arătat lui lumina cea simţitoare, ca să se învrednicească şi de lumina cea înţelegătoare în vremea pe care Tu ai hotărât‑o. Şi să se numere împreună cu turma Ta cea sfântă, prin Unul‑Născut Fiul Tău, cu Care binecuvântat eşti împreună cu Preasfântul şi bunul şi de‑viaţă‑făcătorul Tău Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Domnului să ne rugăm

(letrină două rânduri) Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce prunc fiind, la patruzeci de zile, ai fost adus la Templul Legii de Maria, cea neispitită de nuntă şi sfântă Maica Ta, şi în braţele dreptului Simeon ai fost ţinut, Însuţi Stăpâne atotputernice, şi pe acest prunc, care a fost adus ca să fie înfăţişat Ţie, Făcătorul tuturor, binecuvintează‑l şi spre tot lucrul bun şi bineplăcut Ţie creşte‑l, depărtând de la dânsul toată puterea potrivnică prin însemnarea chipului Crucii Tale, că Tu eşti Cel ce păzeşti pruncii, Doamne. Ca, învrednicit de Sfântul Botez, să dobândească partea aleşilor împărăţiei Tale, fiind păzit împreună cu noi, cu harul Sfintei şi Celei de o fiinţă şi nedespărţitei Treimi. Că Ţie se cuvine toată slava, mulţumirea şi închinăciunea, împreună cu Părintele Tău cel fără de început şi cu Preasfântul şi bunul şi de‑viaţă‑făcătorul Tău Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Preotul: Pace tuturor. Diaconul: Capetele voastre Domnului să le plecaţi.

(letrină două rânduri) Dumnezeule, Părinte atoţiitorule, Care, prin Isaia, marele cuvântător între prooroci, mai înainte ai vestit nouă întruparea cea din Fecioară a Unuia‑Născut Fiului Tău şi Dumnezeului nostru, Cel ce în zilele cele mai de pe urmă, cu bunăvoirea Ta şi prin împreună‑lucrarea Sfântului Duh, pentru mântuirea noastră a celor muritori, prin milostivirea cea nemăsurată, a primit a Se face prunc dintr‑însa; şi după obiceiul din Legea Ta cea sfântă, la împlinirea zilelor de curăţire, El, Care era adevăratul dătător al Legii, a socotit drept să fie înfăţişat preotului şi a primit să fie ţinut în braţe de dreptul Simeon; închipuirea acestui lucru de taină arătat am cunoscut‑o la proorocul mai sus pomenit prin cărbunele din cleşte, iar urmarea ei o ţinem şi noi cei credincioşi în Legea harului; Însuţi şi acum, Cel ce păzeşti pruncii, Doamne, binecuvintează pe pruncul acesta, împreună cu părinţii şi cu naşii lui, şi învrednicit fiind de naşterea cea din apă şi din Duh, numără‑l pe el cu turma cea sfântă a oilor Tale celor cuvântătoare care se numesc cu numele Hristosului Tău. Că Tu eşti Cel care petreci întru cei de sus şi priveşti spre cei smeriţi şi Ţie slavă înălţăm, Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Apoi luând preotul pruncul, face cu dânsul semnul crucii înaintea uşilor bisericii, zicând:

Se îmbisericeşte robul lui Dumnezeu (N), în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

După aceea îl duce în biserică, zicând:

Intra‑voi în casa Ta, închina‑mă‑voi în biserica Ta cea sfântă.

Şi mergând în mijlocul bisericii zice iarăşi aceasta:

Se îmbisericeşte robul lui Dumnezeu…

Apoi zice:

În mijlocul bisericii Te voi lăuda.

De aici îl duce înaintea uşilor altarului, zicând:

Se îmbisericeşte robul lui Dumnezeu.

Şi de va fi parte bărbătească îl duce pe dânsul în sfântul altar şi‑l închină la cele patru laturi ale Sfintei Mese, iar de va fi parte femeiască o duce până la uşile împărăteşti, o închină la icoanele catapetesmei şi la iconostas şi apoi zice:

Acum liberează pe robul Tău, Stăpâne, după cuvântul Tău în pace, că văzură ochii mei mântuirea Ta, pe care ai gătit‑o înaintea feţei tuturor popoarelor, lumină spre descoperirea neamurilor şi mărire poporului Tău Israel.

Şi după acestea îl pune pe el înaintea uşilor altarului; şi aşa, închinându‑se naşul de trei ori, îl ia pe el şi iese. Iar nefiind el de faţă, atunci îl ia mama pruncului, închinându‑se de trei ori, şi preotul face sfârşitul aşa:

Cel ce a binevoit a fi ţinut în braţe de dreptul Simeon, pentru a noastră mântuire, Hristos, Adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile Preacuratei Maicii Sale şi ale tuturor sfinţilor, să ne miluiască şi să ne mântuiască pe noi, ca un bun şi de oameni iubitor.

Cuvinte cheie: , , , ,

Warning: fopen(): php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/moli/public_html/wp-content/themes/religio_theme/footer.php on line 8

Warning: fopen(http://pateric.ro/slider.php): failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/moli/public_html/wp-content/themes/religio_theme/footer.php on line 8

Warning: stream_get_contents() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/moli/public_html/wp-content/themes/religio_theme/footer.php on line 9

Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/moli/public_html/wp-content/themes/religio_theme/footer.php on line 10