Cartea:   » »

Cărți

Randuiala sfintirii steagului ostasesc

Rânduiala sfinţirii steagului ostăşesc

Aflându‑se steagul întins pe o masă în mijlocul bisericii, preotul, din sfântul altar, îmbrăcat cu epitrahilul şi cu felonul face început aşa:

 

Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

Strana: Amin. Împărate ceresc…, Sfinte Dumnezeule (de 3 ori), Tatăl nostru…, Slavă… Şi acum…, Veniţi să ne închinăm…, apoi:

 

PSALMUL 143

(letrină două rânduri) Binecuvântat este Domnul Dumnezeul meu, Cel ce învaţă mâinile mele la luptă şi degetele mele la război. Mila mea şi scăparea mea, Sprijinitorul meu şi Izbăvitorul meu, Apărătorul meu, şi în El am nădăjduit, Cel ce supune pe poporul meu sub mine. Doamne, ce este omul că Te‑ai făcut cunoscut lui, sau fiul omului că‑l socoteşti pe el? Omul cu deşertăciunea se aseamănă; zilele lui ca umbra trec. Doamne, pleacă cerurile şi Te pogoară, atinge‑Te de munţi şi fă‑i să fumege. Cu fulger fulgeră‑i şi‑i risipeşte! Trimite săgeţile Tale şi tulbură‑i! Trimite mâna Ta dintru înălţime; scoate‑mă şi mă izbăveşte de ape multe, din mâna străinilor, a căror gură a grăit deşertăciune şi dreapta lor e dreapta nedreptăţii. Dumnezeule, cântare nouă Îţi voi cânta Ţie; în psaltire cu zece strune Îţi voi cânta Ţie, Celui ce dai mântuire împăraţilor, Celui ce izbăveşti pe David, robul Tău, din robia cea cumplită. Izbăveşte‑mă şi mă scoate din mâna străinilor, a căror gură a grăit deşertăciune şi dreapta lor e dreapta nedreptăţii. Ai căror fii sunt ca nişte odrasle tinere, crescute în tinereţile lor; fiicele lor înfrumuseţate şi împodobite ca chipurile templului. Cămările lor pline, vărsându‑se din una în alta. Oile lor cu mulţi miei, umplând drumurile când ies. Boii lor sunt graşi. Nu este gard căzut, nici spărtură, nici strigare în uliţele lor. Au fericit pe poporul care are aceste bunătăţi. Dar fericit este poporul acela care are pe Domnul ca Dumnezeu al său.

 

După aceea cântă:

Cu noi este Dumnezeu, înţelegeţi neamuri şi vă plecaţi, căci cu noi este Dumnezeu.

 

PSALMUL 17

Iubi‑Te‑voi, Doamne, vârtutea mea. Domnul este întărirea mea şi scăparea mea şi Izbăvitorul meu. Dumnezeul meu, ajutorul meu şi voi nădăjdui spre Dânsul.

Apărătorul meu şi puterea mântuirii mele şi sprijinitorul meu. Lăudând voi chema pe Domnul şi de vrăjmaşii mei mă voi izbăvi. Cuprinsu‑m‑au durerile morţii şi râurile fărădelegii m‑au tulburat. Durerile iadului m‑au înconjurat; întâmpina‑tu‑m‑au laţurile morţii. Şi când mă necăjeau am chemat pe Domnul şi către Dumnezeul meu am strigat. Auzit‑a din locaşul Lui cel sfânt glasul meu şi strigarea mea, înaintea Lui, va intra în urechile Lui. Şi s‑a clătinat şi s‑a cutremurat pământul şi temeliile munţilor s‑au tulburat şi s‑au clătinat că S‑a mâniat pe ele Domnul. Întru mânia Lui fum s‑a ridicat şi pară de foc de la faţa Lui, cărbuni aprinşi de la El. Şi a plecat cerurile şi S‑a coborât şi negură era sub picioarele Lui. Şi S‑a suit pe heruvimi şi a zburat; zburat‑a pe aripile vântului. Şi Şi‑a pus întunericul acoperământ, împrejurul Lui cortul Lui, apă întunecoasă în norii văzduhului. De strălucirea feţei Lui norii au fugit, glasul Lui prin grindină şi cărbuni de foc. Şi a tunat din cer Domnul şi Cel Preaînalt a dat glasul Său. Trimis‑a săgeţi şi i‑a risipit pe ei, şi fulgere a înmulţit şi i‑a tulburat pe ei. Şi s‑au arătat izvoarele apelor şi s‑au descoperit temeliile lumii, de certarea Ta, Doamne, de suflarea Duhului mâniei Tale. Trimis‑a din înălţime şi m‑a luat, ridicatu‑m‑a din ape multe. Izbăveşte‑mă de vrăjmaşii mei cei tari şi de cei ce mă urăsc pe mine, că s‑au întărit mai mult decât mine. Întâmpinatu‑m‑au ei în ziua necazului meu, dar Domnul a fost întărirea mea. Şi m‑a scos la loc larg, m‑a izbăvit, că m‑a voit. Şi îmi va răsplăti mie Domnul după dreptatea mea, şi după curăţia mâinilor mele îmi va răsplăti mie. Că am păzit căile Domnului şi n‑am fost necredincios Dumnezeului meu. Că toate judecăţile Lui sunt înaintea mea, şi îndreptările Lui nu s‑au depărtat de la mine. Şi voi fi fără prihană cu Dânsul, şi mă voi păzi de fărădelegea mea. Şi îmi va răsplăti mie Domnul după dreptatea mea, şi după curăţia mâinilor mele înaintea ochilor Lui. Cu cel cuvios, cuvios vei fi; şi cu omul nevinovat, nevinovat vei fi. Şi cu cel ales, ales vei fi; şi cu cel îndărătnic Te vei îndărătnici. Că Tu pe poporul cel smerit îl vei mântui, şi ochii mândrilor îi vei smeri. Că Tu vei aprinde făclia mea, Doamne; Dumnezeul meu, vei lumina întunericul meu. Căci cu Tine mă voi izbăvi de ispită, şi cu Dumnezeul meu voi trece zidul. Dumnezeul meu, fără prihană este calea Lui, cuvintele Domnului în foc lămurite; scut este tuturor celor ce nădăjduiesc în El. Că cine este Dumnezeu afară de Domnul? Şi cine este Dumnezeu afară de Dumnezeul nostru? Dumnezeu, Cel ce mă încinge cu putere, şi a pus fără prihană calea mea. Cel ce face picioarele mele ca ale cerbului şi peste cele înalte mă pune. Cel ce întăreşti mâinile mele în vreme de război, şi ai pus arc de aramă în braţele mele. Şi mi‑ai dat mie scutul mântuirii mele şi dreapta Ta m‑a sprijinit. Şi certarea Ta m‑a îndreptat până la sfârşit, şi certarea Ta însăşi mă va învăţa. Lărgit‑ai paşii mei sub mine, şi n‑au slăbit picioarele mele. Urmări‑voi pe vrăjmaşii mei şi‑i voi prinde pe dânşii şi nu mă voi întoarce până ce se vor sfârşi. Îi voi zdrobi pe ei şi nu vor putea să stea, cădea‑vor sub picioarele mele. Şi m‑ai încins cu putere spre război şi ai împiedicat pe toţi cei ce se sculau împotriva mea. Şi pe vrăjmaşii mei i‑ai făcut să fugă, iar pe cei ce mă urăsc pe mine i‑ai nimicit. Strigat‑au către Domnul, şi nu era cel ce mântuieşte; şi nu i‑a auzit pe ei. Şi‑i voi sfărâma pe ei ca praful în faţa vântului, ca tina uliţelor îi voi zdrobi pe ei. Izbăveşte‑mă de răzvrătirile poporului; pusu‑m‑ai căpetenie neamurilor. Poporul pe care nu l‑am cunoscut mi‑a slujit mie. Cu auzul urechii m‑a auzit. Fiii străini m‑au minţit pe mine. Fiii străini au îmbătrânit şi au şchiopătat din cărările lor. Viu este Domnul, binecuvântat este Dumnezeul meu, şi să Se înalţe Dumnezeul mântuirii mele. Dumnezeule, Cel ce mi‑ai dat izbânda şi mi‑ai supus popoarele; Izbăvitorul meu de vrăjmaşii cei furioşi, de la cei ce se ridică împotriva mea, înalţă‑mă, de omul nedrept izbăveşte‑mă. Pentru aceasta Te voi lăuda între neamuri, Doamne, şi numele Tău îl voi cânta. Cel ce măreşti mântuirea împăratului Tău şi faci milă unsului Tău, lui David şi seminţiei lui până în veac.

 

PSALMUL 44, 4‑7

(letrină două rânduri) Încinge‑te cu sabia ta peste coapsa ta, puternice, cu frumuseţea ta şi cu strălucirea ta. Încordează‑ţi arcul, propăşeşte şi împărăţeşte, pentru adevăr, blândeţe şi dreptate, şi te va povăţui minunat dreapta ta. Săgeţile tale ascuţite sunt puternice în inima duşmanilor împăratului; popoarele sub tine vor cădea.

 

PSALMUL 17, 53‑54

Pentru aceasta Te voi lăuda între neamuri, Doamne, şi numele Tău îl voi cânta. Cel ce măreşti mântuirea împăratului Tău şi faci milă unsului Tău, lui David şi seminţiei lui până în veac.

 

PSALMUL 27, 9‑12

Domnul este ajutorul şi apărătorul meu, în El a nădăjduit inima mea şi mi‑a ajutat. Şi a înflorit trupul meu şi de bunăvoia mea îl voi lăuda pe El. Domnul este întărirea poporului Său şi apărător mântuirii unsului Său. Mântuieşte poporul Tău şi binecuvintează moştenirea Ta, paşte‑i pe ei şi‑i ridică până‑n veac.

 

Slavă… Şi acum…, Cu noi este Dumnezeu, înţelegeţi neamuri şi vă plecaţi…, Aliluia, Aliluia, Aliluia, Slavă Ţie Dumnezeule… (de 3 ori).

 

Apoi diaconul zice ectenia mare. De nu este diacon, o zice preotul:

 

Cu pace, Domnului să ne rugăm…

 

Strana: Doamne miluieşte şi celelalte până la: Pentru cei ce călătoresc… şi îndată adaugă această ectenie:

 

Pentru ca să nu pomenească păcatele şi fărădelegile noastre; ci îndurat şi milostiv să fie nouă, nevrednicilor robilor Săi ce suntem în primejdii, şi să ne izbăvească de vrăjmaşii noştri, Domnului să ne rugăm.

Pentru ca să binecuvinteze acest steag ostăşesc cu binecuvântarea Sa cea cerească, şi să‑l facă înfricoşat tuturor vrăjmaşilor noştri, Domnului să ne rugăm.

Pentru ca oastei Sale celei credincioase ce va purta semnul acesta şi va privi la el, să‑i dea cu milostivire îndrăzneală, putere şi tărie spre sfărâmarea şi călcarea tăriei celor ce năvălesc asupra noastră, Domnului să ne rugăm.

Pentru ca îndrăzneala tuturor vrăjmaşilor noştri, ce vor privi la acest steag, să o schimbe întru frică, puterea lor întru slăbiciune, şi bărbăţia lor întru frică şi întru fugă, Domnului să ne rugăm.

Pentru ca să dea putere iubitoarei de Hristos oaste, să o arate totdeauna îmbărbătată şi vitează împotriva a tot vrăjmaşul şi pizmaşul, şi să dăruiască robilor Săi pace şi întărire, şi grabnică slobozire de toate primejdiile şi nevoile şi de cursele vrăjmaşilor, Domnului să ne rugăm.

Pentru ca să sălăşluiască pacea şi mărirea în pământul nostru, să ne izbăvească de toate cursele vrăjmaşilor şi de primejdioasele năvăliri, Domnului să ne rugăm.

Pentru ca să nu ne dea întru călcare şi pierzanie vrăjmaşilor şi pizmaşilor noştri; ci să prefacă îndrăzneala lor în fugă, să zdrobească braţul lor şi să‑i supună sub picioarele credincioşilor Săi, Domnului să ne rugăm.

Pentru ca să umple de ruşine şi de necinste faţa potrivnicilor, iar inima lor de frică şi de groază, şi îngerul Domnului să‑i alunge şi să‑i lovească, Domnului să ne rugăm.

Pentru ca să dea putere braţelor credincioşilor Săi, şi să întărească dreapta lor în biruinţa şi călcarea vrăjmaşilor şi pizmaşilor ce se ridică asupra noastră, Domnului să ne rugăm.

Pentru ca să schimbe întristarea şi suspinarea noastră în bucurie şi veselie, şi ticăloşia în pace tare, şi totdeauna să ne facă nebiruiţi de toate cursele vrăjmaşilor, Domnului să ne rugăm.

Pentru ca să sfărâme scutul, arma şi lupta tuturor celor care se luptă cu noi, şi să‑i supună sub picioarele iubitoarei de Hristos oaste, Domnului să ne rugăm.

Pentru ca să dea oastei noastre celei creştineşti putere, tărie necovârşită şi biruitoare, şi bărbăţie cu vitejie, spre risipirea vrăjmaşilor noştri, Domnului să ne rugăm.

Pentru ca să izbăvească pe credincioşii, robii Săi, de venirea asupra lor a celor de alt neam, de toţi aceia care voiesc războiul şi de năvălirile vrăjmaşilor, şi să păzească în pace Biserica, şi pe poporul Său, dăruindu‑le lor biruinţă asupra vrăjmaşilor, Domnului să ne rugăm.

Pentru ca să fim izbăviţi noi de tot necazul…, Apără, mântuieşte, miluieşte…, Pe Preasfânta, curata…, Pe noi înşine şi unii pe alţii…

 

Strana: Ţie, Doamne

Preotul, ecfonisul:

Că Tu eşti nădejdea şi întărirea poporului Tău, şi Ţie se cuvine toată slava, cinstea şi închinăciunea, Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

 

Strana: Amin. Şi se cântă pe glasul 1: Dumnezeu este Domnul şi S‑a arătat nouă…

 

Apoi, troparele acestea:

Mântuieşte, Doamne, poporul Tău, şi binecuvintează moştenirea Ta. Biruinţă binecredincioşilor creştini asupra celui potrivnic dăruieşte şi cu crucea Ta păzeşte pe poporul Tău.

 

Slavă…

Cel ce Te‑ai înălţat pe cruce de bunăvoie, poporului Tău celui nou numit cu numele Tău, îndurările Tale dăruieşte, Hristoase Dumnezeule. Veseleşte cu puterea Ta pe dreptcredinciosul nostru popor, dăruindu‑i lui biruinţă asupra potrivnicilor, având ajutorul Tău armă de pace, nebiruită biruinţă.

 

Şi acum…

Folositoare, neînfricată şi neînfruntată, nu trece cu vederea ceea ce eşti bună, rugăciunile noastre, întru tot lăudată Născătoare de Dumnezeu. Întăreşte viaţa cea de obşte a drept‑măritorilor creştini. Mântuieşte pe cei ce i‑ai rânduit să conducă şi le dă lor biruinţă din cer, pentru că ai născut pe Dumnezeu, ceea ce eşti una binecuvântată.

 

Apoi preotul ieşind din altar şi stând lângă steag, dinaintea mesei, cu faţa spre răsărit, citeşte cu glas această

 

Rugăciune

Domnului să ne rugăm.

(letrină două rânduri) Atotputernice şi preaveşnice Dumnezeul nostru, Părintele Domnului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos, Însuţi fiind Făcătorul a toată lumea şi binecuvântarea a toată făptura, caută cu ochiul Tău cel îndurat asupra noastră, a smeriţilor şi nevrednicilor robilor Tăi şi asupra rugăciunii noastre. Şi acest steag, pe care l‑am pregătit pentru apărarea ţării, cercetează‑l cu binecuvântarea Ta cea cerească. Binecuvintează‑l şi sfinţeşte‑l ca să fie credincioasei Tale oaste biruinţă asupra vrăjmaşilor şi fiind întărit cu paza Ta, să întoarcă în fugă cetele duşmanilor noştri şi totdeauna să se arate înfricoşător potrivnicilor neamului creştinesc. Iară credincioşilor Tăi, care nădăjduiesc spre Tine, să le fie nădejde de biruinţă, îndrăzneală şi tărie. Şi fiind înconjurat cu rugăciunile sfinţilor Tăi şi cu întrarmarea îngerilor, să se arate robilor Tăi semn de veselie şi de tărie, semn de biruinţă, de întărirea inimii şi de bărbăţie asupra pizmaşilor. Că Tu eşti Împăratul păcii şi Dumnezeul care sfărâmi războaiele şi dai tărie celor ce nădăjduiesc întru Tine, şi Ţie slavă înălţăm, împreună cu Unul Născut Fiul Tău şi cu Preasfântul şi bunul şi‑de‑viaţă făcătorul Tău Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

 

Şi întorcându‑se către ostaşii cei de faţă, îi binecuvintează, zicând:

 

Pace tuturor. Diaconul: Capetele voastre Domnului să le plecaţi.

 

Iar preotul citeşte cu glas, privind spre apus, această

 

Rugăciune

Domnului să ne rugăm.

(letrină două rânduri) Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce ai ascultat pe Moise, care a întins către Tine mâinile sale şi ai întărit pe poporul lui Israel asupra lui Amalec; şi lui Isus Navi, celui ce se oştea, i‑ai îngăduit starea soarelui întru închipuirea biruinţei; Tu şi acum auzi‑ne pe noi care ne rugăm Ţie pentru ostaşii aceştia ce s‑au adunat. Binecuvintează‑i şi întăreşte‑i, dă‑le inimă îndrăzneaţă asupra potrivnicilor şi trimite lor înger luminat; iar vrăjmaşilor, înger înfricoşător şi îngrozitor, care să‑i oprească, să‑i alunge şi să le slăbească inima lor, şi îndrăzneala să o întoarcă în fugă. Şi depărtează de la robii Tăi, care ies acum la luptă, şi de la noi de la toţi, toată foametea şi molima; şi ne izbăveşte de foc, de sabie, de năvălirea vrăjmaşilor şi de toată asuprirea potrivnicilor. Fii împreună călător cu ei, şi dă‑le lor toate cererile cele spre mântuire. Învaţă‑i şi înţelepţeşte‑i, mântuieşte‑i, apără‑i, păzeşte‑i, curăţeşte‑i şi îi umple de toată bucuria cea duhovnicească. Fii ocrotitor şi izbăvitor sufletelor şi trupurilor lor, şi ca un bun, îndurat şi iubitor de oameni dă‑le iertare păcatelor în ziua judecăţii. Miluieşte‑i pe dânşii şi pe noi, şi ne binecuvintează în toate zilele vieţii noastre; ca dobândind de la Tine ajutor, ocrotire şi izbăvire, totdeauna să‑Ţi înălţăm slavă şi mulţumire. Că Tu eşti puterea şi întărirea poporului Tău, şi Ţie slavă înălţăm, cu Unul Născut Fiul Tău, şi cu Preasfântul şi bunul şi de‑viaţă‑făcătorul Tău Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

După aceea, preotul stropeşte cu apă sfinţită steagul, zicând:

Se binecuvintează şi se sfinţeşte acest steag ostăşesc întru putere şi întărire oastei celei creştineşti, şi întru biruinţă asupra tuturor vrăjmaşilor, prin stropirea cu această apă sfinţită, în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin.

Apoi preotul ia steagul şi îl dă unui ostaş în mână, fiind acesta îngenuncheat, zicându‑i:

Primeşte steagul acesta ce este sfinţit cu cerească binecuvântare; şi să fie el înfricoşător şi înspăimântător vrăjmaşului neamului creştinesc. Şi să‑ţi dea Domnul har, şi cu bărbăţie să treci cu el nevătămat prin oastea vrăjmaşilor, spre slava preasfântului Său nume, în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin.

Şi binecuvintează, zicând: Pace ţie. Iar ostaşul luând steagul, sărută dreapta preotului care binecuvintează şi pe ostaşii de faţă, zicând:

Binecuvântarea Domnului să fie asupra voastră a tuturor. Să vă îmbărbătaţi şi să se întărească inima voastră, şi să nădăjduiţi spre Domnul, că Acesta va birui pe vrăjmaşii noştri. Amin.

Şi îi stropeşte pe toţi cu apă sfinţită, însemnându‑i cu crucea, în timp ce strana cântă stihira aceasta, glasul al IV‑lea.

Doamne, Cel ce ai ajutat blândului David a birui pe cel de alt neam, ajută preaînălţatului şi de Hristos iubitorului nostru popor, şi cu arma crucii răpune pe vrăjmaşii noştri. Arată asupra noastră îndurarea milelor Tale, ca să cunoaştem cu adevărat că Tu eşti Dumnezeu, şi că nădăjduind către Tine biruim, având rugătoare pururea pe Preacurata Maica Ta, şi ne dăruieşte mare milă.

După aceea, preotul face apolisul acesta:

Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile Preacuratei Maicii Sale, cu puterea cinstitei şi de viaţă făcătoarei cruci, cu apărarea sfinţilor, marilor arhangheli Mihail şi Gavriil şi a tuturor netrupeştilor puteri cereşti, a sfinţilor marilor mucenici: Gheorghe, Dimitrie, Procopie, Teodor Stratilat şi Teodor Tiron, şi a tuturor sfinţilor Săi, să ne miluiască şi să ne întărească în ziua războiului, şi să ne mântuiască ca un bun şi de oameni iubitor.

Iar strana cântă:

Caută spre rugăciunea robilor tăi, ceea ce eşti cu totul fără prihană, potolind pornirile cele rele împotriva noastră şi de tot necazul izbăvindu‑ne pe noi. Că pe tine singură te avem nădejde tare şi neclintită şi apărarea ta am dobândit. Să nu fim ruşinaţi, stăpână, noi, cei ce te chemăm pe tine. Grăbeşte spre rugăciunea celor ce strigă către tine cu credinţă: bucură‑te, stăpână, ajutătoarea tuturor, bucuria, acoperământul şi miluirea sufletelor noastre.

Cuvinte cheie: , , , , , ,

Warning: fopen(): php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/moli/public_html/wp-content/themes/religio_theme/footer.php on line 8

Warning: fopen(http://pateric.ro/slider.php): failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/moli/public_html/wp-content/themes/religio_theme/footer.php on line 8

Warning: stream_get_contents() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/moli/public_html/wp-content/themes/religio_theme/footer.php on line 9

Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/moli/public_html/wp-content/themes/religio_theme/footer.php on line 10