Cartea:   » »

Cărți

Randuiala sfintirii, la cerere, a steagului unei grupari de meseriasi

Rânduiala sfinţirii, la cerere, a steagului unei grupări de meseriaşi

 

După apolisul Sfintei Liturghii, se aşază o masă în mijlocul bisericii, pe care se pun Sfânta Cruce şi Sfânta Evanghelie; iar pe altă masă, aşezată alăturea, se pune steagul adus spre sfinţire, sau acesta este ţinut ridicat de un purtător.

Preotul face început: Binecuvântat este Dumnezeul nostru…, Împărate ceresc…, Sfinte Dumnezeule…, Preasfântă Treime…, Tatăl nostru… (În această vreme, preotul cădeşte Sfânta Cruce, Sfânta Evanghelie şi steagul adus spre sfinţire), Că a Ta este împărăţia… şi se citeşte

 

PSALMUL 127

Fericiţi toţi cei ce se tem de Domnul, care umblă în căile Lui. Rodul muncii mâinilor tale vei mânca. Fericit eşti şi bine‑ţi va fi. Femeia ta ca o vie roditoare în laturile casei tale; fiii tăi ca nişte vlăstare tinere de măslin, împrejurul mesei tale. Iată, aşa se va binecuvânta omul, cel ce se teme de Domnul. Te va binecuvânta Domnul din Sion şi vei vedea bunătăţile Ierusalimului în toate zilele vieţii tale. Şi vei vedea pe fiii fiilor tăi. Pace peste Israel.

Apoi Dumnezeu este Domnul…, la care se cântă de două ori troparul sfântului, patronul grupării de meseriaşi, ce este zugrăvit pe steag, şi al Născătoarei de Dumnezeu.

Diaconul zice ectenia mare: Cu pace Domnului să ne rugăm, până la: Pentru oraşul acesta…, după care adaugă:

Pentru ca să primească cu milostivire această rugăciune a noastră la altarul Său cel mai presus de ceruri şi cu îndurare să ne miluiască pe noi, Domnului să ne rugăm.

Pentru ca să binecuvinteze steagul acesta al grupării meseriaşilor din (numele oraşului sau al satului) şi să le fie lor Semn aducător aminte de sfinţenia muncii şi pururea îndemnător spre tot lucrul bun, Domnului să ne rugăm.

Pentru ca să ferească această grupare de duhul uitării de datorie, de duhul vrajbei şi al dezbinării, care aduce nelinişte şi pagubă între oameni, Domnului să ne rugăm.

Pentru ca să rodească în sufletele membrilor acestei grupări duhul credinţei, al nădejdii şi al dragostei, Domnului să ne rugăm.

Pentru ca să sporească şi să se desăvârşească ei în meşteşugurile ce au îmbrăţişat, spre cinstea şi buna lor stare şi spre lauda ţării noastre, Domnului să ne rugăm.

Apoi: Apără, mântuieşte…, Pe Preasfânta, curata… şi ecfonisul:

Că Tu eşti Cel ce ajuţi şi sprijini toate îndeletnicirile care sunt după voia Ta, şi Ţie slavă înălţăm, Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Diaconul: Să luăm aminte. Preotul: pace tuturor. Citeţul: Şi duhului tău.

 

APOSTOLUL

Diaconul: Înţelepciune.

Din Epistola a doua către Tesaloniceni a Sfântului Apostol Pavel, citire:

(III, 6‑18)

(letrină două rânduri) Fraţilor, vă poruncim în numele Domnului nostru Iisus Hristos, să vă feriţi de orice frate care umblă fără de rânduială şi nu după predania pe care aţi primit‑o de la noi. Căci voi înşivă ştiţi cum trebuie să vă asemănaţi nouă, că noi n‑am umblat fără rânduială între voi, nici n‑am mâncat de la cineva pâine în dar, ci cu muncă şi cu trudă am lucrat noaptea şi ziua, ca să nu împovărăm pe nimeni dintre voi. Nu doar că n‑avem putere, ci ca să ne dăm pe noi înşine pildă vouă, spre a ne urma. Căci şi când ne aflam la voi, v‑am dat porunca aceasta: dacă cineva nu vrea să lucreze, acela nici să nu mănânce. Pentru că auzim că unii de la voi umblă fără rânduială, nelucrând nimic, ci iscodind. Dar unora ca aceştia le poruncim şi‑i rugăm, în Domnul Iisus Hristos, ca să muncească în linişte şi să‑şi mănânce pâinea lor. Iar voi, fraţilor, nu pregetaţi să faceţi ce e bine. Şi dacă vreunul nu ascultă de cuvântul nostru prin epistolă, pe acela să‑l însemnaţi şi să nu mai aveţi cu el nici un amestec, ca să‑i fie ruşine. Dar să nu‑l socotiţi ca pe un vrăjmaş, ci povăţuiţi‑l ca pe un frate. Şi Însuşi Domnul păcii să vă dăruiască vouă pace totdeauna şi în tot chipul Domnul fie cu voi toţi! Salutarea cu mâna mea – a lui Pavel; acesta este semnul meu în orice scrisoare. Aşa scriu. Harul Domnului nostru Iisus Hristos cu voi cu toţi. Amin.

Preotul: Pace ţie… Citeţul: Şi duhului tău. Aliluia (de trei ori).

 

EVANGHELIA

Diaconul: Înţelepciune drepţi…

Din Sfânta Evanghelie de la Matei, citire:

(XXV, 14‑30)

(letrină două rânduri) Zis‑a Domnul pilda aceasta: un om oarecare, plecând departe, şi‑a chemat slugile şi le‑a dat pe mână avuţia sa. Unuia i‑a dat cinci talanţi, altuia doi, altuia unul, fiecăruia după puterea lui, şi a plecat. Îndată, mergând, cel ce luase cinci talanţi a lucrat cu ei şi a câştigat alţi cinci talanţi. De asemenea şi cel cu doi a câştigat alţi doi. Iar cel ce luase un talant s‑a dus a săpat o groapă în pământ şi a ascuns argintul stăpânului său. După multă vreme a venit şi stăpânul acelor slugi şi a făcut socoteala cu ele. Şi apropiindu‑se cel care luase cinci talanţi, a adus alţi cinci talanţi, zicând: Doamne, cinci talanţi mi‑ai dat, iată alţi cinci talanţi am câştigat cu ei. Zis‑a lui stăpânul: Bine, slugă bună şi credincioasă, peste puţine ai fost credincioasă, peste multe te voi pune; intră întru bucuria domnului tău. Apropiindu‑se şi cel cu doi talanţi, a zis: Doamne, doi talanţi mi‑ai dat, iată alţi doi talanţi am câştigat cu ei. Zis‑a lui stăpânul: Bine, slugă bună şi credincioasă, peste puţine ai fost credincioasă, peste multe te voi pune; intră întru bucuria domnului tău. Apropiindu‑se apoi şi cel care primise un talant a zis: Doamne, te‑am ştiut că eşti om aspru, care seceri unde n‑ai semănat şi aduni de unde n‑ai împrăştiat. Şi temându‑mă, m‑am dus de am ascuns talantul tău în pământ; iată ai ce este al tău. Şi răspunzând stăpânul său i‑a zis: Slugă vicleană şi leneşă, ştiai că secer unde n‑am semănat şi adun de unde n‑am împrăştiat? Se cuvenea deci ca tu să pui banii mei la zarafi, şi eu, venind, aş fi luat ce este al meu cu dobândă. Luaţi deci de la el talantul şi daţi‑l celui ce are zece talanţi. Căci tot celui ce are i se va da şi‑i va prisosi, iar de la cel ce n‑are şi ce are i se va lua. Iar pe sluga netrebnică aruncaţi‑o întru întunericul cel mai din afară. Acolo va fi plângerea şi scrâşnirea dinţilor.

Diaconul sau preotul zice ectenia: Miluieşte‑ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta…, la care adaugă:

 

Încă ne rugăm pentru mila, viaţa, pacea şi sporul membrilor grupării meseriaşilor din (numele oraşului sau ai satului) şi a tuturor celor care s‑au adunat la această sfântă slujbă, pentru sănătatea şi mântuirea lor.

Ecfonis: Că milostiv şi iubitor de oameni… Amin.

 

Preotul citeşte această

Rugăciune

Domnului să ne rugăm.

(letrină două rânduri) Doamne, Dumnezeul nostru, Care ai adus pe om din nefiinţă în fiinţă şi, punându‑l să stăpânească peste făpturile mâinilor Tale, l‑ai aşezat în grădina raiului pământesc şi i‑ai poruncit ca s‑o lucreze; apoi, când cel zidit după chipul şi asemănarea Ta s‑a abătut de la această veşnică orânduire, astfel i‑ai grăit prin Solomon cel înţelept: mergi la furnică, o leneşule, şi urmează căile ei şi fii mai înţelept decât ea; pentru că aceea nefiind lucrătoare de pământ, şi neavând pe cineva s‑o îndemne, nici sub stăpân fiind, îşi găteşte de cu vară hrana şi multă strânsoare face în vremea secerişului; şi iarăşi prin gura Fiului Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, ne‑ai învăţat şi ne‑ai îndemnat ca, înmulţind talanţii sufleteşti şi trupeşti, să fugim de lene sau trândăvie, care aduce omului mare necinste şi amară sărăcie; iar Pavel apostolul, făcătorul de corturi, vasul Tău cel ales, dându‑se pe sine pildă de muncă şi de străduinţă, aşa a zis locuitorilor din Milet: argintul, sau aurul, sau veşmântul nici unuia nu am poftit; voi înşivă ştiţi că aceste mâini au lucrat pentru trebuinţele mele şi ale însoţitorilor mei. Acestor porunci şi îndemnuri urmând, cu umilinţă cădem acum înaintea Ta şi Te rugăm ca, vărsând îndurările Tale peste noi, să binecuvintezi gruparea aceasta a meseriaşilor din (numele oraşului sau al satului), pentru că Tu însuţi iarăşi ai zis: unde sunt doi sau trei adunaţi în numele Meu, şi Eu sunt în mijlocul lor. Ajută şi sprijină deci această grupare cu harul Tău, pentru ca neîncetat sporind după voia Ta cea sfântă, să‑Ţi aducă astfel prinos de veşnică recunoştinţă şi mulţumire pentru puterile trupeşti şi sufleteşti pe care le‑ai dăruit omului, cum şi pentru înclinările cele dinlăuntru spre felurite ştiinţe şi meserii cu care l‑ai înzestrat. Şi fă, Doamne, ca steagul acesta, aducând pururea aminte membrilor grupării de sfinţenia muncii, de însemnătatea bunei chivernisiri şi de datoria de a ajuta pe cei neputincioşi şi lipsiţi, să le fie totodată şi ca o pavăză tare împotriva vrăjmaşilor văzuţi şi nevăzuţi, pentru ca şi în acest chip să se preaslăvească preasfânt numele Tău, al Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Preotul stropeşte steagul cu aghiasmă mare, zicând:

Se binecuvintează şi se sfinţeşte steagul grupării meseriaşilor din (numele oraşului sau al satului) prin stropirea cu această apă sfinţită, în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin.

Şi‑l înmânează celui mai mare sau purtătorului, zicându‑i:

Încredinţându‑vă steagul acesta, care este sfinţit cu cerească binecuvântare, doresc ca membrii grupării (numele oraşului sau ai satului) pururea să‑l cinstească prin dragoste şi unire unul cu altul, prin muncă şi bună chivernisire şi prin ajutorarea aproapelui, spre slava lui Dumnezeu, spre a lor bunăstare şi spre cinstea ţării noastre.

Preotul: Înţelepciune… Apoi apolisul, în care se va pomeni şi sfântul ales ocrotitor de către grupare. După aceea polihroniul:

Prea Fericitului Părintelui nostru (N), Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, [(Înalt) Prea Sfinţitului (Arhi‑) Episcopului şi Mitropolitului nostru (N)], dă‑i, Doamne, zile îndelungate şi bună‑sporire în dreapta propovăduire a cuvântului adevărului Tău, şi în povăţuirea turmei celei cuvântătoare pe calea mântuirii, şi‑l păzeşte întru mulţi ani.

Se cântă: Mulţi ani trăiască (de 3 ori).

[N] (aici se vor face pomeniri, potrivit îndrumărilor Sfântului Sinod) dă‑le, Doamne, zile bune şi îndelungate, viaţă paşnică, sănătate, mântuire şi întru toate bună‑sporire; iar asupra vrăjmaşilor biruinţă, şi îi păzeşte pe dânşii întru mulţi ani.

Se cântă: Mulţi ani trăiască (de 3 ori).

Membrilor grupării acesteia şi tuturor celor care s‑au adunat la sfinţirea acestui steag, dă‑le, Doamne, zile îndelungate, pace şi sănătate, şi întru toate bună‑sporire, şi‑i păzeşte întru mulţi ani.

La strană se cântă: Mulţi ani trăiască (de 3 ori) şi preotul, ecfonisul: Pentru rugăciunile sfinţilor părinţilor noştri…

Cuvinte cheie: , , , , , , ,

Warning: fopen(): php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/moli/public_html/wp-content/themes/religio_theme/footer.php on line 8

Warning: fopen(http://pateric.ro/slider.php): failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/moli/public_html/wp-content/themes/religio_theme/footer.php on line 8

Warning: stream_get_contents() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/moli/public_html/wp-content/themes/religio_theme/footer.php on line 9

Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/moli/public_html/wp-content/themes/religio_theme/footer.php on line 10