Cartea:   » »

Cărți

Randuiala inaintea Sfantului Botez

Rânduiala înaintea Sfântului Botez

 Rugăciuni la facerea catehumenului sau a celui chemat la botez

 

Cel ce urmează a se face catehumen, de va fi bărbat în vârstă, să vină la biserică; iar de va fi prunc, să‑l aducă cei care vor să fie naşi şi să stea cu dânsul înaintea uşilor bisericii; iar preotul, stând în uşa bisericii să‑l descingă de brâu sau de faşă pe cel ce vine să se lumineze. Apoi, după ce îl va dezbrăca de haine, să‑l întoarcă cu faţa spre răsărit, descins, cu capul descoperit, desculţ, numai în cămaşă, ţinându‑şi mâinile în jos, slobode; iar de va fi prunc cel ce vine să se boteze, să‑l ţină naşa sau naşul, care trebuie să fie ortodocşi. După acestea preotul îndată să sufle de trei ori, în chipul crucii, pe faţa lui, însemnându‑l de trei ori la frunte, a gură şi la piept, şi zicând la fiecare închinare: Mâinile Tale m‑au făcut şi m‑au zidit. Apoi, punând mâna pe capul lui, zice rugăciunea aceasta:

Domnului să ne rugăm.

(letrină 2 rânduri) În numele Tău, Doamne, Dumnezeul adevărului, şi al Unuia‑Născut Fiului Tău şi al Duhului Tău celui Sfânt, pun mâna mea pe robul Tău acesta (N), care s‑a învrednicit a scăpa către numele Tău cel sfânt şi a se păzi sub acoperământul aripilor Tale. Depărtează de la dânsul înşelăciunea cea veche şi‑l umple pe el de credinţa cea întru Tine, de nădejde şi de dragoste, ca să cunoască că Tu eşti Unul Dumnezeu, Dumnezeu adevărat, şi Unul‑Născut este Fiul Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, şi Duhul Tău cel Sfânt. Dă‑i lui să umble în toate poruncile Tale şi cele plăcute Ţie să păzească; că de va face omul acestea, viu va fi printr‑însele. Scrie‑l pe dânsul în cartea vieţii Tale şi‑l împreună cu turma moştenirii Tale, ca să se preaslăvească de dânsul numele Tău cel sfânt şi al iubitului Tău Fiu, al Domnului nostru Iisus Hristos, şi al Duhului Tău Celui de viaţă făcător. Să fie ochii Tăi căutând totdeauna cu milă spre el şi urechile Tale să asculte glasul rugăciunii lui. Veseleşte‑l pe el în lucrul mâinilor lui şi în tot neamul lui, ca să se mărturisească Ţie, închinându‑se şi slăvind numele Tău cel mare şi preaînalt; şi să Te laude pururea în toate zilele vieţii sale. Că pe Tine Te laudă toate puterile cereşti şi a Ta este slava, a Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

 

Lepădarea întâi

Domnului să ne rugăm.

(letrină 2 rânduri) Ceartă‑te pe tine, diavole, Domnul, Cel ce a venit în lume şi S‑a sălăşluit între oameni ca să surpe tirania ta şi pe oameni să‑i izbăvească; Cel ce pe lemn puterile cele potrivnice a biruit, soarele întunecându‑se şi pământul clătinându‑se, mormintele deschizându‑se şi trupurile sfinţilor sculându‑se; Care a zdrobit cu moartea pe moarte şi a surpat pe cel ce avea stăpânirea morţii, adică pe tine, diavole. Juru‑te cu numele lui Dumnezeu, Care a arătat pomul vieţii şi a rânduit heruvimi şi sabie de foc ce se întorcea de‑l străjuia; cutremură‑te şi te depărtează. Căci te jur cu numele Aceluia care a umblat ca pe uscat pe valurile mării şi a certat viforul vânturilor; a Cărui căutătură seacă adâncurile şi groaza Lui topeşte munţii; că Acela şi acum îţi porunceşte prin noi: Teme‑te, ieşi şi te depărtează de la zidirea aceasta şi să nu te întorci, nici să te ascunzi în el, nici să‑l întâmpini pe el, nici să lucrezi împotriva lui, nici noaptea, nici ziua, nici dimineaţa, nici la amiază. Ci te du în iadul tău, până în ziua cea mare gătită judecăţii. Teme‑te de Dumnezeu, Cel ce şade pe heruvimi şi caută spre adâncuri; de Care se cutremură îngerii, arhanghelii, scaunele, domniile, începătoriile, stăpâniile, puterile, heruvimii cei cu ochi mulţi şi serafimii cei cu câte şase aripi; de Care se cutremură cerul, pământul, marea şi toate câte sunt în ea. Ieşi şi te depărtează de la cel însemnat, noul ales ostaş al lui Hristos, Dumnezeul nostru. Că te jur cu numele Aceluia Care umblă pe aripile vânturilor şi face pe îngerii Săi duhuri şi pe slugile Sale pară de foc. Ieşi şi te depărtează de la zidirea aceasta, cu toată puterea ta şi cu toţi slujitorii tăi. Că s‑a preaslăvit numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

 

Lepădarea a doua

Domnului să ne rugăm.

(letrină 2 rânduri) Dumnezeul cel sfânt, Cel înfricoşător şi slăvit, Cel ce este în toate lucrurile şi în tăria Sa neajuns şi nepătruns, Cel ce mai înainte ţi‑a rânduit ţie, diavole, pedeapsa muncii de veci, prin noi nevrednicii robii Lui îţi porunceşte ţie şi la toată puterea cea împreună cu tine lucrătoare, să te depărtezi de la noul însemnat cu numele Domnului nostru Iisus Hristos, Adevăratul nostru Dumnezeu. Juru‑te dar, întru tot viclene şi necurate şi spurcate şi urâte şi duhule străine, cu puterea lui Iisus Hristos, Care are toată puterea în cer şi pe pământ, Cel ce a zis duhului celui mut şi surd: Ieşi din om şi de acum să nu mai intri într‑însul. Du‑te; cunoaşte‑ţi puterea ta cea deşartă, care nici peste porci n‑a avut stăpânire; adu‑ţi aminte de Cel ce ţi‑a poruncit ţie, după cererea ta, să intri în turma porcilor. Teme‑te de Dumnezeu, cu a Cărui poruncă pământul pe ape s‑a întărit; de Cel ce a zidit cerul şi a pus înălţimilor hotar şi văilor măsură; de Cel ce a pus nisipul hotar mării şi în apă mare cărare tare; de Cel ce Se atinge de munţi şi ei fumegă; de Cel ce Se îmbracă cu lumina ca şi cu o haină; de Cel ce a întins cerul ca un cort; de Cel ce a acoperit cu ape înălţimile lui; de Cel ce a aşezat pământul pe temeliile lui şi nu se va clătina în veacul veacului; de Cel ce cheamă apa mării şi o varsă peste faţa întregului pământ. Ieşi şi te depărtează de la cel ce se găteşte către sfânta luminare. Juru‑te cu Patima cea mântuitoare a Domnului nostru Iisus Hristos şi cu cinstitul Lui Trup şi Sânge şi cu venirea Lui cea înfricoşătoare, că va veni, şi nu va zăbovi, să judece tot pământul, şi pe tine şi pe toată puterea cea împreună‑lucrătoare cu tine să te muncească în gheena focului, dându‑te în întunericul cel mai din afară, unde viermele nu doarme şi focul nu se stinge. Că puterea este a lui Hristos, Dumnezeul nostru, împreună cu Tatăl şi cu Duhul Sfânt, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

 

Lepădarea a treia

Domnului să ne rugăm.

(letrină 2 rânduri) Doamne Savaot, Dumnezeul lui Israel, Cel ce tămăduieşti toată boala şi toată neputinţa, caută spre robul Tău acesta (N); cearcă‑l, cercetează‑l şi depărtează de la dânsul toată lucrarea diavolului. Ceartă duhurile cele necurate şi le depărtează, şi curăţeşte lucrul mâinilor Tale. Şi lucrând, cu grabnica Ta lucrare, zdrobeşte degrab pe satana sub picioarele lui şi‑i dă biruinţă asupra lui şi asupra duhurilor lui celor necurate. Ca, dobândind mila Ta, să se învrednicească de Tainele Tale cele nemuritoare şi cereşti şi Ţie slavă să înalţe, Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Domnului să ne rugăm.

(letrină 2 rânduri) Stăpâne Doamne, Cel ce eşti, Cel care ai făcut pe om după chipul şi după asemănarea Ta şi i‑ai dat lui putinţa de a dobândi viaţa de veci; după aceea, căzând prin păcat, nu l‑ai trecut cu vederea, ci ai rânduit mântuire lumii prin întruparea Hristosului Tău; însuţi primeşte în împărăţia Ta cea cerească şi făptura aceasta a Ta pe care ai izbăvit‑o din robia vrăjmaşului. Deschide‑i lui ochii gândului, ca să strălucească în el lumina Evangheliei Tale. Însoţeşte viaţa lui cu înger de lumină, ca să‑l izbăvească pe el de toată bântuiala potrivnicului, de întâmpinarea celui viclean, de demonul cel de amiază şi de năluciri rele.

Şi preotul suflă asupra lui de trei ori, în chipul crucii, şi‑l însemnează, binecuvântându‑l, iarăşi de trei ori, la frunte, la gură şi la piept, zicând:

Depărtează de la dânsul pe tot vicleanul şi necuratul duh, care se ascunde şi se încuibează în inima lui: (şi zice aceasta de trei ori după care continuă rugăciunea astfel): duhul înşelăciunii, duhul vicleşugului, duhul slujirii idoleşti şi a toată lăcomia, duhul minciunii şi a toată necurăţia, care lucrează după învăţătura diavolului. Şi‑l fă pe el oaie cuvântătoare turmei celei sfinte a Hristosului Tău, mădular cinstit al Bisericii Tale, fiu şi moştenitor al Împărăţiei Tale. Ca după poruncile Tale vieţuind şi păzind pecetea nestricată şi ferind veşmântul neîntinat, să dobândească fericirea sfinţilor în împărăţia Ta. Cu harul şi cu îndurările şi cu iubirea de oameni a Unuia‑Născut Fiului Tău, cu Care împreună eşti binecuvântat, cu Preasfântul şi bunul şi de‑viaţă‑făcătorul Tău Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Şi fiind descins şi desculţ cel ce vine să se boteze, îl întoarce preotul cu faţa spre apus şi, de va fi om în vârstă, îşi ridică mâinile în sus şi

Preotul întreabă: Te lepezi de satana? şi de toate lucrurile lui? şi de toţi slujitorii lui? şi de toată slujirea lui? şi de toată trufia lui?

Şi răspunde cel ce vine să se boteze la fiecare întrebare; iar de va fi prunc sau păgân de altă limbă cel ce vine să se boteze, atunci răspunde naşul şi zice: Mă lepăd.

Preotul întreabă a doua oară: Te lepezi de satana? şi de toate lucrurile lui? şi de toţi slujitorii lui? şi de toată slujirea lui? şi de toată trufia lui?

El sau naşul răspunde: Mă lepăd.

Preotul întreabă a treia oară: Te lepezi de satana? şi de toate lucrurile lui? şi de toţi slujitorii lui? şi de toată slujirea lui? şi de toată trufia lui?

El sau naşul răspunde: Mă lepăd.

Preotul iarăşi întreabă pe cel ce se botează: Te‑ai lepădat de satana?

El sau naşul răspunde: M‑am lepădat.

Preotul iarăşi îl întreabă a doua oară: Te‑ai lepădat de satana?

El sau naşul răspunde: M‑am lepădat.

Preotul iarăşi îl întreabă a treia oară: Te‑ai lepădat de satana?

El sau naşul răspunde: M‑am lepădat.

După aceea îi zice preotul: Suflă şi‑l scuipă pe el.

Iar el sau naşul suflă de trei ori şi scuipă de trei ori.

Şi făcându‑se acestea, preotul întoarce cu faţa spre răsărit pe cel ce se botează, care ţine mâinile slobode în jos, şi îl întreabă: Te uneşti cu Hristos?

Şi răspunde cel ce vine să se boteze sau naşul: Mă unesc.

Preotul iarăşi îl întreabă a doua oară: Te uneşti cu Hristos?

El sau naşul răspunde a doua oară: Mă unesc.

Preotul iarăşi îl întreabă a treia oară: Te uneşti cu Hristos?

El sau naşul răspunde a treia oară: Mă unesc.

Apoi îl întreabă preotul: Te‑ai unit cu Hristos?

El sau naşul răspunde: M‑am unit.

Şi iarăşi îl întreabă preotul: Şi crezi Lui?

Şi el sau naşul răspunde: Cred Lui ca unui Împărat şi Dumnezeu.

Apoi zice însuşi cel ce se botează, sau naşul pruncului, sau preotul însuşi, iar nu altcineva, după cum rău s‑a obişnuit:

(letrină 2 rânduri) Cred întru unul Dumnezeu, Tatăl atotţiitorul, Făcătorul cerului şi al pământului, văzutelor tuturor şi nevăzutelor. Şi întru unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul‑Născut, Care din Tatăl S‑a născut mai înainte de toţi vecii; Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, iar nu făcut; Cel de o fiinţă cu Tatăl, prin Care toate s‑au făcut; Care, pentru noi oamenii şi pentru a noastră mântuire, S‑a pogorât din ceruri şi S‑a întrupat de la Duhul Sfânt şi din Fecioara Maria, şi S‑a făcut om; şi s‑a răstignit pentru noi în zilele lui Ponţiu Pilat şi a pătimit şi s‑a îngropat; şi a înviat a treia zi, după Scripturi; şi S‑a suit la ceruri şi şade de‑a dreapta Tatălui; şi iarăşi va să vină cu slavă, să judece viii şi morţii, a Cărui împărăţie nu va avea sfârşit. Şi întru Duhul Sfânt, Domnul de viaţă Făcătorul, Care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl şi cu Fiul este închinat şi slăvit, Care a grăit prin prooroci. Întru una, sfântă, sobornicească şi apostolească Biserică. Mărturisesc un botez, spre iertarea păcatelor. Aştept învierea morţilor şi viaţa veacului ce va să fie. Amin.

După sfârşirea Simbolului credinţei, preotul zice iarăşi către dânsul: Te‑ai unit cu Hristos?

El sau naşul răspunde: M‑am unit.

Şi preotul îl întreabă: Şi crezi Lui?

Şi acela sau naşul răspunde: Cred Lui ca unui Împărat şi Dumnezeu.

Şi zice: Cred întru unul Dumnezeu…, tot, până la sfârşit.

Şi după ce a rostit a doua oară Simbolul credinţei, preotul iarăşi îl întreabă a treia oară: Te‑ai unit cu Hristos?

El sau naşul răspunde: M‑am unit.

Şi iarăşi îl întreabă preotul: Şi crezi Lui?

El sau naşul zice: Cred Lui ca unui Împărat şi Dumnezeu.

Şi zice: Cred întru unul Dumnezeu…, tot, până la sfârşit.

Şi după ce a rostit a treia oară Simbolul credinţei, iarăşi îl întreabă preotul, de trei ori zicând: Te‑ai unit cu Hristos?

Şi el sau naşul răspunde de trei ori: M‑am unit.

Apoi zice preotul: Şi te închini Lui?

El sau naşul, închinându‑se, zice: Mă închin Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, Treimii Celei de o fiinţă şi nedespărţite.

Apoi zice preotul:

Binecuvântat este Dumnezeu, Care voieşte ca toţi oamenii să se mântuiască şi la cunoştinţa adevărului să vină, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Apoi zice preotul rugăciunea aceasta, intrând în biserică:

Domnului să ne rugăm

(letrină 2 rânduri) Stăpâne Doamne, Dumnezeul nostru, cheamă pe robul Tău (N) către luminarea Ta cea sfântă şi‑l învredniceşte pe dânsul de acest dar mare al Sfântului Botez. Dezbracă‑l pe dânsul de cele vechi şi‑l înnoieşte pentru viaţa de veci. Şi‑l umple de puterea Sfântului Duh, spre unirea cu Hristos, ca să nu mai fie el de acum fiu al trupului, ci fiu al împărăţiei Tale. Cu bunăvrerea şi cu harul Unuia‑Născut Fiului Tău, cu Care binecuvântat eşti cu Preasfântul şi bunul şi de‑viaţă‑făcătorul Tău Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

 

Cuvinte cheie: , , ,

Warning: fopen(): php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/moli/public_html/wp-content/themes/religio_theme/footer.php on line 8

Warning: fopen(http://pateric.ro/slider.php): failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/moli/public_html/wp-content/themes/religio_theme/footer.php on line 8

Warning: stream_get_contents() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/moli/public_html/wp-content/themes/religio_theme/footer.php on line 9

Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/moli/public_html/wp-content/themes/religio_theme/footer.php on line 10