Cartea:   » »

Cărți

Randuiala in ziua intai la femeia lauza

Rânduiala în ziua întâi la femeia lăuză

Sfinţirea apei

După ce femeia naşte pruncul, moaşa aduce la biserică într‑un vas apă curată pentru sfinţire şi preotul o sfinţeşte, începând aşa:

Binecuvântat este Dumnezeul nostru…, Sfinte Dumnezeule…, Preasfântă Treime…, Tatăl nostru…, Că a Ta este împărăţia…

Apoi aceste tropare, glasul al 6‑lea:

Miluieşte‑ne pe noi, Doamne, miluieşte‑ne pe noi, că nepricepându‑ne de nici un răspuns, această rugăciune aducem Ţie, ca unui Stăpân, noi păcătoşii, robii Tăi, miluieşte‑ne pe noi.

Slavă…

Doamne, miluieşte‑ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit; nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fărădelegile noastre, ci caută şi acum ca un milostiv şi ne izbăveşte pe noi de vrăjmaşii noştri; că Tu eşti Dumnezeul nostru şi noi suntem poporul Tău; toţi lucrul mâinilor Tale şi numele Tău chemăm.

Şi acum…

Uşa milostivirii deschide‑o nouă, binecuvântată Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru tine, ci să ne mântuim prin tine de nevoi, căci tu eşti mântuirea neamului creştinesc.

Domnului să ne rugăm.

(letrină 2 rânduri) Dumnezeule cel cu nume mare, Care faci minuni fără de număr, vino, Stăpâne, la robii Tăi, care se roagă Ţie, şi prin trimiterea Sfântului Tău Duh sfinţeşte apa aceasta (de trei ori). Şi fă‑o, cu puterea Duhului Sfânt, să fie robilor Tăi celor ce vor gusta din ea, sau o vor lua, sau se vor stropi, spre alinarea duhurilor, spre iertarea păcatelor, spre depărtarea tuturor relelor, spre tărie, vindecare şi sfinţire a caselor. Că s‑a binecuvântat şi s‑a preaslăvit preacinstitul şi de mare cuviinţă numele Tău, al Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin.

(poză împletitură p.8)

Rugăciunile la femeia lăuză

În a opta zi merge preotul la casa unde s‑a născut pruncul,

aprinde lumină şi, cădind toată casa, face început aşa:

Binecuvântat este Dumnezeul nostru…, Sfinte Dumnezeule…, Preasfântă Treime…, Tatăl nostru…, Că a Ta este împărăţia…

Apoi troparul zilei sau al sfântului de rând, ori acest tropar,

glasul al 4‑lea:

Naşterea Ta, Hristoase Dumnezeul nostru, răsărit‑a lumii Lumina cunoştinţei; că întru dânsa cei ce slujeau stelelor de la stea s‑au învăţat să se închine Ţie, Soarelui dreptăţii, şi să Te cunoască pe Tine, Răsăritul cel de sus; Doamne, slavă Ţie.

Slavă… Şi acum… Condac, glasul al 3‑lea:

Fecioara astăzi pe Cel mai presus de fiinţă naşte şi pământul peştera Celui neapropiat aduce. Îngerii cu păstorii slavoslovesc şi magii cu steaua călătoresc. Că pentru noi S‑a născut Prunc tânăr, Dumnezeu cel mai înainte de veci.

Domnului să ne rugăm.

(letrină 2 rânduri) Stăpâne Doamne, Atotţiitorule, Cel ce vindeci toată boala şi toată neputinţa, Însuţi vindecă şi pe roaba Ta aceasta (N), care a născut, şi o ridică din patul în care zace, pentru că, după cuvântul proorocului David, în fărădelegi ne‑am zămislit şi întinaţi suntem toţi înaintea Ta. Păzeşte‑o pe ea şi pe pruncul pe care l‑a născut. Acoper‑o pe ea sub acoperământul aripilor Tale, din ziua de azi până la sfârşitul ei, cu rugăciunile Preacuratei Născătoare de Dumnezeu şi ale tuturor sfinţilor Tăi; că binecuvântat eşti în vecii vecilor. Amin.

Domnului să ne rugăm.

(letrină 2 rânduri) Stăpâne Doamne, Dumnezeul nostru, Cel ce Te‑ai născut din Preacurata Stăpâna noastră de Dumnezeu Născătoarea şi pururea Fecioara Maria, şi ca un prunc Te‑ai arătat, Cel ce în iesle ai fost culcat, Însuţi, Doamne, şi pe roaba Ta aceasta, care a născut pe acest prunc, miluieşte‑o şi‑i iartă ei păcatele cele de voie şi cele fără de voie şi o păzeşte pe ea de toată asuprirea diavolului. Şi pe pruncul care s‑a născut dintr‑însa fereşte‑l de toată fermecătura, de toată răutatea, de tot viforul potrivnicului, de duhurile viclene, cele de peste zi şi cele de peste noapte. Păzeşte‑o pe ea sub mâna Ta cea puternică şi‑i dă grabnică ridicare; şi de întinăciune o curăţeşte şi‑i vindecă durerile, dăruindu‑i sănătate şi putere sufletului şi trupului. Ocroteşte‑o cu îngeri de lumină şi strălucitori şi o apără de toată năvala duhurilor nevăzute. Aşa, Doamne, apăr‑o pe ea şi pe pruncul acesta, de neputinţă, de slăbiciune, de râvnire, de zavistie şi de deochi, după mare mila Ta. Curăţeşte‑o de întinăciunea cea trupească şi o scapă de tot felul de dureri ale pântecelui, care vin asupra ei; şi o ridică prin grabnica Ta milă, îndreptând smeritul ei trup. Iar pe pruncul care s‑a născut dintr‑însa învredniceşte‑l să se închine bisericii pământeşti, pe care ai gătit‑o ca în ea să fie slăvit numele Tău cel sfânt. Că Ţie se cuvine toată slava, cinstea şi închinăciunea, Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Domnului să ne rugăm.

(letrină 2 rânduri) Doamne, Dumnezeul nostru, Care ai binevoit a Te pogorî din cer şi a Te naşte din Sfânta de Dumnezeu Născătoarea şi pururea Fecioara Maria pentru mântuirea noastră a păcătoşilor, Tu, Care ştii neputinţa firii omeneşti, iartă, după mulţimea îndurărilor Tale, pe roaba Ta aceasta (N), care a născut; căci Tu, Doamne, ai zis: Creşteţi şi vă înmulţiţi şi umpleţi pământul şi‑l stăpâniţi. Pentru aceasta şi noi, robii Tăi, ne rugăm şi, îndrăznind pentru iubirea de oameni cea plină de îndurare, cu frică chemăm numele cel sfânt al împărăţiei Tale. Caută din cer şi vezi neputinţa noastră a osândiţilor şi iartă pe roaba Ta aceasta (N) şi toată casa în care s‑a născut pruncul acesta. Iartă şi pe cei care s‑au atins de dânsa şi pe toţi care se află aici, ca un Dumnezeu bun şi de oameni iubitor că Tu singur ai putere a ierta păcatele; cu rugăciunile Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu şi ale tuturor sfinţilor Tăi. Amin.

Apoi rugăciunea pentru moaşa care ridică pruncul:

Domnului să ne rugăm.

(letrină 2 rânduri) Doamne, Iisuse Hristoase, Care Te‑ai născut din Tatăl mai înainte de veci fără mamă şi în zilele cele din urmă trimis ai fost de la Tatăl şi Te‑ai născut pe pământ din Maică nenuntită; Cel ce ai primit daruri de la magi, cântare de slavă de la păstori şi cântări de la îngeri, înfăşare cu scutece şi punere în ieslea vitelor, vino şi, cu luminarea Ta, binecuvintează pe roaba Ta aceasta (N), care a apucat pruncul, şi o curăţeşte pe ea, ca să intre cu vrednicie în biserica Ta. Că Tu eşti Dumnezeul nostru, şi Ţie slavă înălţăm împreună şi Părintelui Tău celui fără de început şi Preasfântului şi Bunului şi de viaţă Făcătorului Tău Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Altă rugăciune pentru celelalte femei, care stau în ajutor:

Domnului să ne rugăm.

(letrină 2 rânduri) Doamne, Dumnezeul nostru, Care ai zis Apostolului Petru despre vietăţile din vasul cel ca o faţă de masă de pânză: Cele ce Dumnezeu a curăţit, tu nu le spurca, şi ai poruncit ca cele spurcate şi necurate să fie curate, Însuţi binecuvintează şi sfinţeşte pe acestea care au ajutat la naştere pe roaba Ta (N), şi le învredniceşte a intra neîntinate în sfântă biserica Ta şi a lua dumnezeieştile şi preacuratele şi de viaţă făcătoarele Taine şi a avea parte de cereasca Ta împărăţie. Că Ţie slavă să înălţăm, Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

După aceea preotul face obişnuitul sfârşit, zicând:

Slavă Ţie, Hristoase Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă Ţie. Slavă… Şi acum… Doamne miluieşte (de trei ori). Apoi sfârşitul:

Cel ce în peşteră S‑a născut şi în iesle a fost culcat pentru a noastră mântuire, Hristos, Adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile Preacuratei Maicii Sale şi ale tuturor sfinţilor, să ne miluiască şi să ne mântuiască pe noi, ca un bun şi de oameni iubitor.

Şi stropeşte preotul casa în chipul crucii; apoi însemnează pruncul, binecuvântându‑l, la frunte pentru minte, la gură, pentru cuvânt şi suflare, iar la inimă, în care avem noi vieţuirea, pentru putere, zicând: Mâinile Domnului te‑au făcut şi te‑au zidit. Aceasta se face ca să fie păzit pruncul până va primi şi Sfântul Botez.

Tot a opta zi după naştere se citeşte şi Rugăciunea la însemnarea pruncului, când i se pune numele.

Cuvinte cheie: , , , , ,

Warning: fopen(http://pateric.ro/slider.php): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 403 Forbidden in /home2/moli/public_html/wp-content/themes/religio_theme/footer.php on line 8

Warning: stream_get_contents() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home2/moli/public_html/wp-content/themes/religio_theme/footer.php on line 9

Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home2/moli/public_html/wp-content/themes/religio_theme/footer.php on line 10