Cartea:   » »

Cărți

Randuiala binecuvantarii corabiei celei noi si a luntrei

Rânduiala binecuvântării corăbiei celei noi şi a luntrei

Se face mai întâi sfinţirea cea mică a apei.

 

Preotul face începutul: Binecuvântat este Dumnezeul nostru…, Împărate ceresc…, Sfinte Dumnezeule…, Preasfântă Treime…, Tatăl nostru…, Că a Ta este împărăţia…, Doamne miluieşte… (de 12 ori), Slavă… Şi acum…, Veniţi să ne închinăm… (de 3 ori).

 

PSALMUL 106

Lăudaţi pe Domnul că este bun, că în veac este mila Lui. Să spună cei izbăviţi de Domnul, pe care i‑a izbăvit din mâna vrăjmaşului. Din ţări i‑a adunat pe ei, de la răsărit şi de la apus, de la miazănoapte şi de la miazăzi. Rătăcit‑au în pustiu, în pământ fără de apă, şi cale spre cetatea de locuit n‑au găsit. Erau flămânzi şi însetaţi; sufletul lor într‑înşii se sfârşea. Dar au strigat către Domnul, în necazurile lor, şi din nevoile lor i‑a izbăvit pe ei, şi i‑a povăţuit pe cale dreaptă, ca să meargă spre cetatea de locuit. Lăudat să fie Domnul pentru milele Lui, pentru minunile Lui, pe care le‑a făcut fiilor oamenilor. Că a săturat suflet însetat şi suflet flămând a umplut de bunătăţi. Şedeau în întuneric şi în umbra morţii; erau ferecaţi cu sărăcie şi cu fier, pentru că au amărât cuvintele Domnului şi sfatul Celui Preaînalt au întărâtat. El a umilit întru osteneli inima lor; slăbit‑au şi nu era cine să le ajute; dar au strigat către Domnul în necazurile lor şi din nevoile lor i‑a mântuit pe ei. Şi i‑a scos pe ei din întuneric şi din umbra morţii şi legăturile lor le‑a rupt. Lăudat să fie Domnul pentru milele Lui, pentru minunile Lui, pe care le‑a făcut fiilor oamenilor! Că a sfărâmat porţi de aramă şi zăvoare de fier a frânt şi i‑a ajutat să iasă din calea fărădelegii lor, căci pentru fărădelegile lor au fost umiliţi. Urât‑a sufletul lor orice mâncare şi s‑au apropiat de porţile morţii. Dar au strigat către Domnul în necazurile lor şi din nevoile lor i‑a mântuit. Trimis‑a cuvântul Său şi i‑a vindecat pe ei, şi i‑a izbăvit pe ei din stricăciunile lor. Lăudat să fie Domnul pentru milele Lui, pentru minunile Lui, pe care le‑a făcut fiilor oamenilor! Şi să‑I jertfească Lui jertfă de laudă şi să vestească lucrurile Lui, întru bucurie. Cei ce se pogoară la mare în corăbii, cei ce‑şi fac lucrarea lor în ape multe, aceia au văzut lucrurile Domnului şi minunile Lui întru adânc. El a zis şi s‑a pornit vânt furtunos şi s‑au înălţat valurile mării. Se urcau până la ceruri şi se coborau până în adâncuri, iar sufletul lor întru primejdii încremenea. Se tulburau şi se clătinau ca un om beat şi toată priceperea lor a pierit. Dar au strigat către Domnul, în necazurile lor, şi din nevoile lor i‑a izbăvit şi i‑a poruncit furtunii şi s‑a liniştit şi au tăcut valurile mării. Şi s‑au veselit ei, că s‑au liniştit valurile şi Domnul i‑a povăţuit pe ei la limanul dorit de ei. Lăudat să fie Domnul pentru milele Lui, pentru minunile Lui, pe care le‑a făcut fiilor oamenilor! Înălţaţi‑L pe El în adunarea poporului şi în scaunul bătrânilor lăudaţi‑L pe El. Prefăcut‑a râurile în pământ pustiu, izvoarele de apă în pământ însetat. Şi pământul cel roditor în pământ sărat, din pricina celor ce locuiesc pe el. Prefăcut‑a pustiul în iezer de ape, iar pământul cel fără de apă în izvoare de ape; şi a aşezat acolo pe cei flămânzi şi au zidit cetate de locuit. Şi au semănat ţarine şi au sădit vii şi au strâns belşug de roade. Şi i‑a binecuvântat pe ei şi s‑au înmulţit foarte şi vitele lor nu le‑a împuţinat. Şi iarăşi au fost împuţinaţi şi chinuiţi de apăsarea necazurilor şi a durerii. Aruncat‑a dispreţ asupra căpeteniilor lor şi i‑a rătăcit pe ei în loc neumblat şi fără de cale. Dar pe sărac l‑a izbăvit de sărăcie şi i‑a pus pe ei ca pe nişte oi de moştenire. Vedea‑vor drepţii şi se vor veseli şi toată fărădelegea îşi va astupa gura ei. Cine este înţelept va păzi acestea şi va pricepe milele Domnului.

 

După aceea preotul citeşte această

Rugăciune

Domnului să ne rugăm.

(letrină două rânduri) Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri, Care ai poruncit robului Tău Noe să facă corabia spre mântuirea lumii şi ai binevoit ca din lemne multe să fie alcătuită ca un singur lemn, Însuţi Stăpâne al tuturor, Care ai binevoit a cârmui lemnele cele neînsufleţite şi cu dreapta Ta cea tare a mântui neamul omenesc, păzeşte şi acum corabia aceasta şi dă ei înger bun şi paşnic. Păzeşte pe cei care vor călători cu ea; dă‑le lor să ajungă sănătoşi acasă. Cu rugăciunile Preacuratei stăpânei noastre, Născătoarei de Dumnezeu şi pururea Fecioarei Maria; cu puterea cinstitei şi de viaţă făcătoarei Cruci; cu ajutorul cinstitelor, cereştilor, înţelegătoarelor puteri cele fără de trup; al sfântului, măritului prooroc, Înaintemergătorului şi Botezătorului Ioan; al sfinţilor, măriţilor şi întru tot lăudaţilor apostoli; al sfinţilor, măriţilor, bunilor biruitori mucenici, al cuvioşilor şi purtătorilor de Dumnezeu părinţilor noştri; al sfântului (N), a cărui pomenire o săvârşim, şi al tuturor sfinţilor Tăi. Că Tu eşti Cel ce ocârmuieşti şi sfinţeşti toate, Dumnezeul nostru, şi Ţie slavă şi mulţumire şi închinăciune înălţăm, Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Şi luând preotul apă sfinţită, stropeşte cu ea corabia sau luntrea, zicând:

Se binecuvintează corabia (sau luntrea) cu mrejele acestea, prin stropirea acestei ape sfinţite, în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin.

Şi îndată stihira, glasul al 4‑lea: Caută spre rugăciunile robilor Tăi… Iar preotul face obişnuitul apolis al zilei sau al sărbătorii.

Cuvinte cheie: , , ,

Warning: fopen(): php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/moli/public_html/wp-content/themes/religio_theme/footer.php on line 8

Warning: fopen(http://pateric.ro/slider.php): failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/moli/public_html/wp-content/themes/religio_theme/footer.php on line 8

Warning: stream_get_contents() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/moli/public_html/wp-content/themes/religio_theme/footer.php on line 9

Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/moli/public_html/wp-content/themes/religio_theme/footer.php on line 10