Cartea:   »

Cărți

Molitfele Sfantului Ioan Gura de Aur

Moltifele Sfântului Ioan Gură de Aur

care de obicei se citesc în continuarea Molitfelor

Sfântului Vasile cel Mare

(4)

Domnului să ne rugăm.

(letrină două rânduri) Dumnezeule cel veşnic, Care ai izbăvit neamul omenesc din robia diavolului, izbăveşte şi pe robul Tău (N) de toată lucrarea duhurilor necurate; porunceşte necuratelor duhuri şi viclenilor diavoli să se depărteze de la sufletul şi de la trupul robului Tău (N) şi să nu rămână, nici să se ascundă într‑însul; să fugă, pentru numele Tău cel sfânt şi al Unuia‑Născut Fiului Tău şi al făcătorului de viaţă Duhului Tău, de la zidirea mâinilor Tale ca, fiind curăţit de toată ispitirea diavolului, să vieţuiască cuvios, drept şi cucernic, învrednicindu‑se de curatele Taine ale Unuia‑Născut Fiului Tău şi Dumnezeului nostru, cu Care împreună eşti binecuvântat şi preaslăvit, cu Preasfântul şi Bunul şi de viaţă Făcătorul Tău Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

 

(5)

Domnului să ne rugăm.

(letrină două rânduri) Cel ce ai certat toate duhurile cele necurate şi cu puterea cuvântului ai alungat legheonul, arată‑Te şi acum, prin Unul‑Născut Fiul Tău, la făptura pe care ai zidit‑o după chipul Tău, şi o scoate pe dânsa, pentru că este asuprită de cel potrivnic; ca fiind miluită şi curăţită, să se numere în turma Ta cea sfântă şi să fie păzită ca o casă însufleţită a Sfântului Duh şi a dumnezeieştilor şi preacuratelor sfinţenii. Cu harul şi cu îndurările şi cu iubirea de oameni a Unuia‑Născut Fiului Tău, cu Care împreună eşti binecuvântat şi cu Preasfântul şi Bunul şi de viaţă Făcătorul Tău Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

 

(6)

Domnului să ne rugăm.

(letrină două rânduri) Te chemăm pe Tine, Stăpâne, Dumnezeule atotţiitorule, preaînalte, neispitite, Împărate al păcii; Te chemăm pe Tine. Care ai făcut cerul şi pământul, căci de la Tine au ieşit alfa şi omega, începutul şi sfârşitul. Cel ce ai dat şi ai supus oamenilor spre ascultare dobitoacele cele necuvântătoare, tinde, Doamne, mâna Ta cea tare şi braţul Tău cel preaînalt şi sfânt, şi cu cercetare cercetează făptura Ta aceasta şi‑i trimite înger de pace, înger tare, păzitor sufletului şi trupului care să certe şi să izgonească de la ea pe tot vicleanul şi necuratul diavol. Pentru că Tu singur, Doamne, eşti preaînalt, atotţiitor şi binecuvântat în vecii vecilor. Amin.

 

(7)

Domnului să ne rugăm.

(letrină două rânduri) Dumnezeiasca şi sfânta, marea şi înfricoşătoarea şi nesuferita numire şi chemare facem spre izgonirea ta, potrivnice; aşijderea şi certare facem spre pierderea ta, diavole. Dumnezeul cel sfânt, Cel fără de început, Cel înfricoşător, Cel nevăzut în fiinţă, Cel neasemănat în putere şi necuprins ca Dumnezeire, Împăratul slavei şi Stăpânul atotţiitorul, Care cu cuvântul bine a întocmit toate din nefiinţă în fiinţă şi Care umblă pe aripile vânturilor, Acela te ceartă pe tine, diavole. Te ceartă pe tine, diavole, Domnul, Care cheamă apa mării şi o varsă peste faţa întregului pământ; Domnul Puterilor este numele Lui. Te ceartă pe tine, diavole, Domnul cel cu frică slujit şi lăudat de nenumăratele cete cereşti de foc, şi cu cutremur închinat şi slăvit de mulţimea cetelor de îngeri şi de arhangheli. Te ceartă pe tine, diavole, Domnul cel cinstit de puterile ce‑i stau împrejur, de preaînfricoşaţii heruvimi cei cu ochi mulţi şi de serafimii cei cu câte şase aripi, care cu două aripi îşi acopăr feţele lor din pricina Dumnezeirii Lui cea nevăzută şi nepătrunsă de minte, şi cu două aripi îşi acopăr picioarele lor, ca să nu se ardă de slava cea negrăită şi de măreţia Lui cea necuprinsă cu mintea, şi cu două aripi zboară şi umplu cerul de strigarea lor: Sfânt, Sfânt, Sfânt Domnul Savaot, plin este cerul şi pământul de slava Lui.

Te ceartă pe tine, diavole, Domnul Dumnezeu Cuvântul, Care S‑a pogorât din cer, din sânul Tatălui şi prin întruparea cea mai presus de fire şi curată din Sfânta Fecioară, în chip de negrăit S‑a arătat în lume ca să o mântuiască şi cu puterea Sa cea singură stăpânitoare te‑a aruncat din cer şi cu totul lepădat te‑a arătat. Te ceartă pe tine, diavole, Domnul, Care a zis mării: taci, linişteşte‑te; şi prin poruncă îndată s‑a liniştit. Te ceartă pe tine, diavole, Domnul, Care a făcut tină şi lumină a dăruit orbului. Te ceartă pe tine, diavole, Domnul, Care pe fiica mai‑marelui sinagogii cu cuvântul a înviat‑o şi pe fiul văduvei din gura morţii l‑a răpit şi mamei lui întreg şi sănătos l‑a dăruit. Te ceartă pe tine, diavole, Domnul, Cel ce pe Lazăr din morţi a patra zi, neputred, ca şi cum n‑ar fi fost mort şi nestricat l‑a înviat, spre mirarea multora. Te ceartă pe tine, diavole, Domnul, Cel ce, lovit fiind cu palma, a stricat blestemul, şi prin împungerea preacuratei Sale coaste a depărtat sabia cea de foc care păzea raiul. Te ceartă pe tine, diavole, Domnul, Care, prin scuiparea preacuratului Său obraz, a şters toată lacrima de la toată faţa. Te ceartă pe tine, diavole, Domnul, Care a înfipt crucea spre întărirea şi mântuirea lumii şi spre căderea ta şi a tuturor îngerilor de sub stăpânirea ta. Te ceartă pe tine, diavole, Domnul la al Cărui glas pe Cruce, catapeteasma Bisericii s‑a rupt, pietrele s‑au despicat, mormintele s‑au deschis şi morţii cei din veac s‑au sculat. Te ceartă pe tine, diavole, Domnul, Care cu moartea pe moarte a omorât şi cu învierea Sa a dăruit viaţă oamenilor.

Să te certe pe tine, diavole, Domnul, Care S‑a pogorât în iad şi mormintele le‑a scuturat şi pe toţi cei legaţi, care erau ţinuţi într‑însul, i‑a slobozit şi la Sine i‑a chemat; pe Care portarii văzându‑L s‑au spăimântat şi cu oastea iadului ascunzându‑se au pierit. Să te certe pe tine, diavole, Domnul, Care a înviat din morţi, Hristos Dumnezeul nostru, şi tuturor a dăruit învierea Sa. Să te certe pe tine, diavole, Domnul, Care cu slavă S‑a înălţat la ceruri, la Părintele Său, şi a şezut de‑a dreapta pe scaunul slavei. Să te certe pe tine, diavole, Domnul, care iarăşi va să vină cu slavă pe norii cerului, cu sfinţii Săi îngeri, ca să judece viii şi morţii. Să te certe pe tine, diavole, Domnul, Care ţi‑a gătit ţie spre chinul veşnic focul cel nestins şi viermele cel neadormit şi întunericul cel mai adânc. Să te certe pe tine, diavole, Domnul, de Care toate se tem şi se cutremură de faţa puterii Lui, că de neîndurat şi grozavă este mânia Lui asupra ta. Să te certe pe tine, diavole, Însuşi Domnul cu numele Său cel înfricoşător.

Înfricoşează‑te, cutremură‑te, teme‑te, depărtează‑te, pieri, fugi, tu care ai căzut din cer şi împreună cu tine toate duhurile cele viclene: duhul necurăţiei, duhul vicleşugului, duhul cel de noapte, cel de zi, cel de la amiaza zilei şi cel de seară; duhul cel de la miezul nopţii, duhul nălucirii, duhul cel ce iese în întâmpinare sau de pe uscat, sau din apă, sau din păduri, sau din trestie, sau din prăpastie, sau din răspântii, sau din trei căi, din bălţi şi din râuri; care cutreieri prin case, prin curţi şi prin băi, şi vatămi şi schimbi mintea omenească; degrab plecaţi de la făptura Ziditorului Hristos, Dumnezeul nostru, şi vă depărtaţi de la robul lui Dumnezeu (N), din minte, din suflet, din inimă, din rărunchi, din simţiri şi din toate mădularele lui, ca să fie el sănătos şi cu totul întreg şi slobod, cunoscând pe Stăpânul său şi Ziditorul tuturor, Dumnezeu, Care adună pe cei rătăciţi şi le dă lor pecetea mântuirii prin naşterea şi înnoirea dumnezeiescului Botez. Ca acesta să se învrednicească de preacuratele, cereştile şi înfricoşătoarele Lui Taine, şi să se unească cu turma Lui cea adevărată, sălăşluindu‑se în loc cu verdeaţă şi hrănindu‑se la apa odihnei, şi fiind păstorit neîncetat cu toiagul crucii spre iertarea păcatelor şi viaţa de veci. Că Aceluia se cuvine toată slava, cinstea, închinăciunea şi marea cuviinţă, împreună cu Cel fără de început al Său Părinte, şi cu Preasfântul şi Bunul şi de viaţă Făcătorul Său Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Cuvinte cheie: ,

Warning: fopen(): php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/moli/public_html/wp-content/themes/religio_theme/footer.php on line 8

Warning: fopen(http://pateric.ro/slider.php): failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/moli/public_html/wp-content/themes/religio_theme/footer.php on line 8

Warning: stream_get_contents() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/moli/public_html/wp-content/themes/religio_theme/footer.php on line 9

Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/moli/public_html/wp-content/themes/religio_theme/footer.php on line 10